Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder

Gebruiker: de Coach

Opdrachtgever: de wederpartij van Gebruiker.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes, werkzaamheden en adviezen waarbij Gebruiker diensten van welke aard ook aan Opdrachtgever levert, ook indien deze diensten niet (nader) in deze voorwaarden zijn omschreven. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 2. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Gebruiker en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen.

Artikel 3. Offertes en totstandkoming overeenkomst

 1. De door Gebruiker gemaakte offertes en trajectplannen zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Indien Opdrachtgever de offerte binnen 30 dagen schriftelijk aanvaardt, komt tussen Gebruiker en Opdrachtgever een overeenkomst tot stand.
 2. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders aangegeven.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Gebruiker zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap en neemt de door Opdrachtgever kenbaar gemaakte wensen daarbij zoveel mogelijk in acht.
 2. Gebruiker baseert zich bij de uitvoering van de werkzaamheden op de door Opdrachtgever verstrekte informatie en bescheiden.
 3. Indien en zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Gebruiker het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 4. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Gebruiker aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig in de door Gebruiker gewenste vorm en op de door Gebruiker gewenste wijze aan Gebruiker worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan Gebruiker zijn verstrekt, heeft Gebruiker het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Gebruiker ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden.
 6. Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uit gegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 7. Indien Opdrachtgever onvoldoende of onjuiste informatie aan Gebruiker verstrekt of heeft verstrekt, heeft Gebruiker het recht de overeenkomst te ontbinden en Opdrachtgever aansprakelijk te stellen voor eventueel hieruit voortvloeiende schade.
 8. Indien de overeenkomst tot dienstverlening is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaalde persoon, zal Gebruiker steeds gerechtigd zijn deze persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 9. In geval medewerkers van Gebruiker op de locatie van Opdrachtgever werkzaamheden verrichten, zal Opdrachtgever kosteloos voor de, door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten, zoals – indien van toepassing- een werkruimte met telecommunicatiefaciliteiten etc. zorgdragen. Opdrachtgever zal Gebruiker vrijwaren voor aanspraken van derden, medewerkers van Gebruiker daaronder begrepen, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke het gevolg is van het handelen of het nalaten van Opdrachtgever of van onveilige situaties in diens organisatie.

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien Gebruiker op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever aan Gebruiker worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Gebruiker. Gebruiker is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
 2. Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 5.1 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Gebruiker, kunnen worden beïnvloed.
 3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties hebben, zal Gebruiker Opdrachtgever hierover schriftelijk van tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Gebruiker geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Gebruiker kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Geheimhouding en Vertrouwelijkheid

 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Behoudens met toestemming van Opdrachtgever is Gebruiker niet gerechtigd de informatie die aan hem door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Gebruiker voor zichzelf in een administratieve-, civiele-, of strafprocedure optreedt waarbij deze stukken van belang kunnen zijn.
 3. Opdrachtgever zal de inhoud van rapporten, adviezen of andere, al dan niet schriftelijke uitingen van Gebruiker, die niet zijn opgesteld of gedaan met de strekking derden van de daarin neergelegde informatie te voorzien, niet openbaar maken, tenzij Opdrachtgever daartoe schriftelijke toestemming van Gebruiker heeft verkregen.
 4. Opdrachtnemer zal zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan door hem ingeschakelde derden.

Artikel 7. Intellectuele eigendom

 1. Onverminderd het bepaalde in artikel 6 van deze voorwaarden behoudt Gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software enz., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Gebruiker, worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.

Gebruiker behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 1. Dit artikel is ook van toepassing na beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 8. Beëindiging van de overeenkomst

 1. Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst. De partij die wil ontbinden moet dit doen middels aangetekend schrijven.
 2. Partijen kunnen de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien -al dan niet voorlopig- surséance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van faillissement wordt aangevraagd of indien hun onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Partijen zullen wegens deze beëindiging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
 3. Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 8.1 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn. Bedragen die Gebruiker vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen hij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige zin bepaalde, onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
 4. In de genoemde gevallen is Gebruiker bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het recht van Gebruiker schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Annulering

 1. Gebruiker heeft het recht om zonder opgaaf van redenen de begeleiding/training te annuleren of deelname van Opdrachtgever dan wel door Opdrachtgever aangewezen deelnemers te weigeren, in welke gevallen Opdrachtgever recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Gebruiker betaalde bedrag.

Artikel 10. Klachten

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen eerst in alle redelijkheid mondeling en bij voorkeur face tot face te worden doorgenomen met betrokken partijen. Indien onvoldaan gevoel: dan dienen door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden gemeld aan Gebruiker.
 2. Ingeval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Gebruiker de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van door Opdrachtgever reeds betaald tarief.
 3. Klachten als in artikel 10.1 genoemd, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

Artikel 11. Honorarium

 1. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.
 2. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Gebruiker, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Het uurtarief wordt per opdracht door Gebruiker vastgesteld.
 3. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW. Het uurtarief van Gebruiker, zonodig vermeerderd met declaraties van ingeschakelde derden, wordt eens per maand aan Opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt. Over alle verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.
 4. Indien Gebruiker met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Gebruiker niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Gebruiker mag prijsstijgingen doorberekenen indien na totstandkoming van de overeenkomst, doch voordat de opdracht geheel is uitgevoerd lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, tenzij Gebruiker en Opdrachtgever hierover schriftelijk afspraken hebben gemaakt.
 5. Gebruiker is gerechtigd een voorschot van 50% van het bedrag waar de overeenkomst betrekking op heeft, als voorschot te factureren.

Artikel 12. Opleidingen, cursussen en trainingen

 1. Voor zover de dienstverlening van Gebruiker bestaat uit het verzorgen van een opleiding, cursus of training, kan Gebruiker steeds vóór de aanvang daarvan de ter zake verschuldigde betaling verlangen. De gevolgen van een annulering van deelname aan een opleiding, cursus of training zullen worden beheerst door de bij Gebruiker gebruikelijke regels.
 2. Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van Gebruiker aanleiding geeft, is Gebruiker gerechtigd de opleiding, cursus of training te combineren met één of meer andere opleidingen, cursussen of trainingen, of deze op een latere datum of een later tijdstip te laten plaatsvinden.

Artikel 13. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 15 werkdagen na factuurdatum, op een door Gebruiker aan te geven wijze. De betaling dient zonder schuldvergelijking te geschieden.
 2. Na het verstrijken van 15 werkdagen na de factuurdatum is Opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand tot aan de dag der algehele voldoening, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.
 3. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van Opdrachtgever zullen de vorderingen van Gebruiker en de verplichtingen van Opdrachtgever jegens Gebruiker onmiddellijk opeisbaar zijn.
 4. Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds in de eerste plaats ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 5. Gebruiker heeft het retentierecht op alle zich onder haar bevindende gegevens, papieren en andere goederen, tot aan het moment waarop Opdrachtgever al hetgeen hij aan Gebruiker verschuldigd is, heeft voldaan.

Artikel 14. Incassokosten

1.Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever.

 1. Indien Gebruiker aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook voor deze vergoeding in aanmerking. Bij het achterwege blijven van tijdige betaling staat het Gebruiker vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. In dat geval komen alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke (incasso) kosten ten laste van Opdrachtgever. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en het loon van de deurwaarders en advocaten, ook indien deze de, in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal 10% van het verschuldigde bedrag verschuldigd zijn bij niet tijdige betaling voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 15. Aansprakelijkheid

 1. Gebruiker verplicht zich binnen de gegeven opdracht naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de richtlijnen van het NOLOC (Vereniging van Loopbaanprofessionals) uit te voeren.
 2. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste informatie heeft verstrekt, is Gebruiker voor de ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat hij schade heeft geleden door een fout van Gebruiker welke bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Gebruiker voor die schade aansprakelijk tot ten hoogste het bedrag van de vergoeding die Gebruiker voor de werkzaamheden in het kader van de opdracht heeft ontvangen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart Gebruiker voor vorderingen van derden wegens schade die veroorzaakt is doordat Opdrachtgever aan Gebruiker onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, tenzij Opdrachtgever aantoont dat de schade geen verband houdt met verwijtbaar handelen zijnerzijds dan wel veroorzaakt is door opzet of daarmee gelijk te stellen grove nalatigheid van Gebruiker.
 4. Aansprakelijkheid van Gebruiker voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
 5. De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve van de door Gebruiker voor de uitvoering van de opdracht ingeschakelde derden, die derhalve hierdoor een rechtstreeks beroep op deze aansprakelijkheidsbeperking hebben.
 6. De aansprakelijkheid van Gebruiker is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van de beroeps/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.


Artikel 16. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop partijen geen invloed kunnen uitoefenen, doch waardoor partijen niet in staat zijn hun verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van partijen worden daaronder begrepen en (terugkerende) ziektegevallen van cliënten/werknemers worden hieronder begrepen.
 2. Partijen hebben ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat partijen hun verbintenis hadden moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van partijen opgeschort.  
rock, balance, spa